CSHL Press News

Single tumor-initiating cells evade immune clearance by recruiting type II macrophages

03/03/2017

Single tumor-initiating cells evade immune clearance by recruiting type II macrophages
Xiaocan Guo, Yang Zhao, Huan Yan, Yingcheng Yang, Shuying Shen, Xiaoming Dai, Xinyan Ji, Fubo Ji, Xing-Guo Gong, Li Li, Xueli Bai, Xin-Hua Feng, Tingbo Liang, Junfang Ji, Lei Chen, Hongyang Wang, and Bin Zhao

The original citation can be found here.Return to CSHL Press News index